walk

beauty,beauty sleep,human,shih tzu,ugly,wake up,walk,youre-ugly
  • -
  • Vote
  • -
Recaption

Luk, I know som hoomins need der "buty shleep," buh u ugly enuf as u is, an no amont of shleep will help. So weh gonna walk or wat?

u shud taek dis advice instead, aifinkso!

Back to Top